• bbb

Täzelenýän energiýa ulgamlaryndaky kondensatorlar

CRE, elektrik inwertorlarynyň her bir elektroniki tapgyrynda hödürlenýän üýtgeşik talaplary çözmek üçin film kondensatorlaryny dizaýn etmäge çalyşýar.Windel energiýasy we gün energiýasy meşhur pudaklaryň biridir.Gaýtadan dikeldilýän energiýanyň möhüm zerurlyklary bilen ýel energiýasy we gün energiýasy bütin dünýäde yzygiderli ösýär.

Birnäçe ýyllap dowam eden tagallalar bilen CRE täze energiýa bazarynda 60% paý alýar.DC baglanyşyk kondensatorlary, 3Pase AC kondensatorlary PV inwertorlary, içerde we daşary ýurtlarda ýel düzedijileri üçin meşhurdyr.CRE-iň dünýädäki müşderileriniň arasynda ýel energiýasy generatoryny, düzediji, fotoelektrik inwertory we ş.m. öndürijiler bar.

Windel energiýasy öndürmek we fotoelektrik energiýasy öndürmek üçin kondensatorlary öndürýänleriň arasynda diňe ýokary öndürijiler ýokary hilli önümler bilen üpjün edip bilerler, CRE markasy degişli bazar paýyna eýe bolmak bagtyna eýe.Bu bazar üçin tamamlanan önüm setirini goýduk.DC baglanyşygy we Gün inwertory we ýel energiýasyny düzediji üçin döredilen AC süzgüç kondensatory bazarda giňden ulanylýar.Önümçilik kuwwaty 30000 sany Pin terminal kondensatory we her gün 2000 sany silindr kondensatorly, ikisi hem AC süzgüji we DC baglanyşyk programmasy üçin ulanylýar.

Film kondensatorlary pudagynda öňdebaryjy bolmak.CRE Hytaýyň "omörite dizaýn - metallaşdyrylan film kondensatoryny öndürmek" üçin bir bitewi önümidir, önümler senagat kuwwatyny öwürmekde giňden ulanylýar.Matureetişen çig mal üpjünçiligi zynjyry we tejribeli RD topary üçin kompaniýanyň goşmaça emissiýa taslamalary ýokary tehniki päsgelçiliklere we güýçli girdejilige eýe bolup, müşderiler üçin durnukly goldaw döreder diýlip garaşylýar.

kondensator bankynyň içki
CRE kondensator

Faýllary göçürip alyň

Kuwwatly elektron film kondensatory

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Habaryňyzy bize iberiň: