• bbb

Film kondensatorlarynyň we esasy ulanylýan pudaklaryň roly

Film kondensatory plastik film kondensatory hökmünde hem bellidir.Dielektrik hökmünde plastmassa plyonkany ulanýar.Elektrod hökmünde demir folga degişlidir, polietilen, polipropilen, polistirol ýa-da polikarbonat ýaly plastmassa film, iki ujundan bir-birine gabat geler we silindr gurluşyna ýaralanar.Aşakdaky redaktor size “film kondensatorlarynyň roly we esasy ulanylyş ugurlary” bilen tanyşdyrar.

amaly pudaklar1

Film kondensatorlarynyň roly

Film kondensatorlary, adatça, ýokary ýygylykly süzgüçde, ýokary ýygylykly aýlawda, birinji tertipli ýa-da ikinji tertipli süzgüç zynjyrlarynda ulanylýar.

a.Beýleki kondensatorlaryň hemmesi ýaly, kondensatorlaryň roly elektrik zarýadynyň hereketini ýerine ýetirmekdir.Az mukdarda elektrik zarýadyny saklamaga ukyply çipde (adatça) komponent hökmünde.
b.Beýleki umumy kondensatorlar bilen deňeşdirilende, film kondensatorlary ajaýyp öndürijiligi bilen köp ajaýyp aýratynlyklara eýe.Onuň esasy aýratynlyklary aşakdakylar: polýarlyk däl, ýokary izolýasiýa garşylygy, ajaýyp ýygylyk aýratynlyklary (giň ýygylyga jogap) we örän kiçi dielektrik ýitgisi.
c.Şolaryň arasynda metallaşdyrylan filmiň bu görnüşiniň kondensatory öz-özüni bejermek täsiri diýlip atlandyrylýar (ýagny, öz-özüňi bejermek hereketi), ýagny gowşak dielektrik sebäpli elektrodyň az bölegi gysga aýlawly bolsa, töweregindäki elektrod metal Elektrostatik energiýa ýa-da şol döwürde kondensator tarapyndan amala aşyrylýan gysga utgaşdyryjy tok täsir eden gysga utgaşma, izolýasiýany dikeltmek üçin has uly eremegine we bugarmagyna sebäp bolar, kondensator kondensatoryň işini dikelder..Agny, bir bada özüni bejerip biler.

amaly pudaklar2

Esasy programmaönümçilik pudaklaryfilm kondensatorlary

Film kondensatorlary esasan elektronika, öý enjamlary, aragatnaşyk, elektrik energiýasy, elektrikleşdirilen demir ýollar, gibrid ulaglar, ýel energiýasy, gün energiýasy we beýleki pudaklarda ulanylýar.Bu pudaklaryň durnukly ösüşi film kondensator bazarynyň ösmegine itergi berdi.

Tehnologiýanyň ösmegi bilen elektronikany, öý enjamlaryny, aragatnaşyk we beýleki pudaklary çalyşmak sikli barha gysgalýar we gowy elektrik öndürijiligi we ýokary ygtybarlylygy bilen film kondensatorlary ýokardakylaryň çalşylmagyny üpjün etmek üçin aýrylmaz elektron komponentine öwrüldi. pudaklary.Öňümizdäki birnäçe ýylda sanlaşdyrmagyň, informatizasiýanyň we tor gurluşygynyň mundan beýläk-de ösdürilmegi we elektrik torunyň gurluşygyna, elektrikleşdirilen demir ýol gurluşygy, energiýa tygşytlaýjy yşyklandyryş, gibrid ulaglar we ş.m., şeýle hem sarp edijiniň kämilleşdirilmegi bilen ýurduň maýa goýumlarynyň artmagy bilen. elektron önümleri, film kondensatorlaryna bazar islegi çalt ösüş tendensiýasyny görkezer.

amaly pudaklar3

1 power Elektrik zynjyrlarynda ulanylýar.Film kondensatorlary esasan bufer hökmünde ulanylýar we tok we tok, rezonans aýlaw we elektrik üpjünçiliginiň elektromagnit päsgelçiligini basyp ýatyrmak üçin ulanylýar.

2 film Film kondensatory aýlaw hökmünde ulanylanda, esasan, DC awtobusynyň impedensiýasyny peseldýär we tok toguny ýükden siňdirýär, şeýlelik bilen ýüküň duýdansyz üýtgemegi sebäpli DC awtobus naprýa .eniýesiniň üýtgemegini netijeli basyp biler.

3 the Elektron enjam rezonans öwrüjide ulanylanda, induktor bilen bilelikde işlemek arkaly rezonans funksiýasy gazanylar.

amaly pudaklar4


Iş wagty: 22-2022-nji sentýabr

Habaryňyzy bize iberiň: