• bbb

Film kondensatorlarynyň ulanylyşy (film kondensatorynyň gurluşy we iş prinsipi diagrammasy)

1. Bazar masştaby

Film kondensatorlary, elektrik derejeli elektron filmleri bolan kondensatorlara dielektrik diýilýär.Dürli elektrod emele getiriş usullaryna görä, folga film kondensatoryna we metallaşdyrylan film kondensatoryna bölünip bilner.Dürli gurluş we gaýtadan işlemek usuly boýunça, egrem görnüşine, laminirlenen görnüşe, induktiw görnüşe we induktiw däl görnüşe bölünýär.Tokuň görnüşine görä, ony iki görnüşe bölmek bolar: DC we AC film kondensatorlary.

Häzirki wagtda film kondensator pudagy a-dan durnukly ösüş döwrüne gadam basýar
çalt ösüş döwri we pudagyň täze we köne kinetik energiýasy
geçiş etaby.

giňden 1

Çeşme: Zhiyan Consulting tarapyndan düzüldi

2. Aşakdaky programma

Kino kondensatorlary, ajaýyp öndürijiligi bilen, öý enjamlary, aragatnaşyk, elektrik torlary, demir ýol geçişi, senagat gözegçiligi, yşyklandyryş we täze energiýa (fotoelektrik, ýel energiýasy, awtoulaglar) ýaly köp pudaklarda giňden ulanylýar.Electronicshli elektron zynjyrlarda diýen ýaly ulanylýan esasy elektroniki komponent.

Täze energiýa ulagy

Soňky ýyllarda täze energiýa ulaglary pudagynda häzirki syýasatlar birin-birin ýüze çykdy we köp şäher täze energiýa ulaglarynyň ulanylyşyny güýçli ösdürmek üçin degişli syýasatlary ýygnady we yglan etdi, netijede uly isleg bildirýän film kondensatorlaryny höweslendirer.Hytaý awtoulag öndürijiler birleşiginiň maglumatlaryna görä, 2020-nji ýylda Hytaýda täze energiýa ulaglarynyň önümçiligi 1,366 million, satuw mukdary bolsa 1,367 million birlik bolar.2021-nji ýylyň birinji ýarymynda Hytaýyň täze energiýa ulaglarynyň önümçiligi 1,215 million, satuwy bolsa 1,206 million birlik boldy.

giňden 2

Çeşme: Hytaý awtoulag öndürijiler birleşigi, “Zhiyan Consulting” tarapyndan düzüldi.

Film kondensatorlary DC süzgüç programmalarynda ulanylýan kondensatorlardyr.Adaty kondensatorlar bilen deňeşdirilende uzak ömrüň we gowy temperatura durnuklylygynyň artykmaçlyklary barlygy sebäpli, täze energiýa ulaglarynda inwertor DC süzgüçleri üçin has amatlydyr.Gibrid ulaglarda film kondensatorlarynyň ulanylmagy bazar tarapyndan ykrar edilendigi sebäpli, kondensatorlar arassa elektrik ulaglary ýaly täze energiýa ulaglary bazarlarynda giňden ulanyldy.

Täze energiýa ulaglarynyň satuwynyň yzygiderli ösmegi film kondensatorlary üçin giň bazar ösüş meýdançasyny döretdi.Täze energiýa ulagy film kondensatorlaryna isleg bir birlik üçin 1,5 bölek bolsa we birligiň bahasy 450 ýuana bolsa, 2020-nji ýylda Hytaýyň täze energiýa ulaglary meýdançasyndaky film kondensatorlarynyň bazar ölçegi takmynan 922 million ýuana deň bolar.

giňden 3

Çeşme: Zhiyan Consulting tarapyndan düzüldi

Windel güýji meýdany

Film kondensatorlary, tygşytlylygy, ýokary naprýa .eniýe we uzak ömri sebäpli ýel güýji öwrüjilerinde we fotoelektrik inwertorlarynda ulanylýar.

Countryurdumda gaýtadan dikeldilýän çeşme energiýasyny öndürmegiň iň möhüm usullaryndan biri hökmünde ýel energiýasy öndürmek hem meniň täze energiýa energiýasy öndürmek tehnologiýasynda iň ösen energiýa öndürmek usulydyr, şonuň üçin bu meniň ýurdumda giňden ulanyldy.

Windel energiýasy we beýleki täzelenip bilýän energiýa energiýasy öndürmek tehnologiýalary gowulaşmagyny dowam etdirýär, çykdajylar azalmagyny dowam etdirýär, ykdysady netijelilik ep-esli ýokarlanýar we geljekde ösüş üçin giň ýer bar.2020-nji ýylda Hytaýyň ýel energiýasynyň täze gurlan kuwwaty geçen ýyl bilen deňeşdirilende 178,4% artar we täze gurlan kuwwat 71,67 million kilowat bolar.2021-nji ýylyň birinji ýarymynda Hytaýyň täze gurlan ýel energiýasy kuwwaty 10,84 million kilowat bolar.

giňden 4

Çeşme: Milli Energetika Dolandyryşy, Zhiyan Consulting

Zhiyan Consulting tarapyndan neşir edilen "2021-2027 Hytaý film kondensator senagaty bazaryny ösdürmek boýunça gözleg we maýa goýum perspektiwalarynyň derňewi hasabatyna" görä, ýel elektrik meýdanyndaky film kondensatorlarynyň bahasy 25,000-27,000 ýuana / MWt bolsa, filmiň bazar ölçegi 2019-njy ýylda ýel energiýasy meýdanyndaky kondensatorlar 669 million ýuana, 2020-nji ýylda Hytaýyň ýel elektrik meýdanyndaky film kondensatorlarynyň bazary 1,792 milliard ýuana deň bolar.

giňden 5

Çeşme: Zhiyan Consulting tarapyndan düzüldi

Fotowoltaik güýç meýdany

Täze energiýanyň bir görnüşi hökmünde fotoelektrik güýji barha köp ýurduň ünsüni özüne çekdi.Gün energiýasy baýlyklary we kremniý magdany ätiýaçlyklary ýurduň gün energiýasy pudagynyň ösmegi üçin oňat şert döredýär.

Çykdajylary azaltmak we çeýeligi ýaly üýtgeşik artykmaçlyklar fotowoltaikleriň uglerod zyňyndylarynyň basyşlary astynda täze elektrik öndürmegiň möhüm görnüşi bolmagyna kömek etdi.2020-nji ýylda Hytaýda täze gurlan fotoelektrik kuwwaty 48,2 million kilowat, 2021-nji ýylyň birinji ýarymynda Hytaýyň täze fotoelektrik oturdylan kuwwaty 13,01 million kilowat.

giňden 6

Iş wagty: 20-2022-nji sentýabr

Habaryňyzy bize iberiň: